ماشین های چهارنفره برقی

خودروی الکتریکی خانوادگی

خودروی الکتریکی خانوادگی

با این ماشین ها حتی سفرهای خود به خود به چالش تبدیل نمی شوند. با تا زدن ردیف عقب صندلی ها فضای بارگیری بزرگ و مسطح ایجاد می شود. این بدان معنی است که شما می توانید حتی وسایل بزرگ ...